Истражување На Локалитетот Плоча-Миќов Гl
JournalArticle (Originalarbeit in einer wissenschaftlichen Zeitschrift)
 
ID 4526703
Author(s) Naumov, Goce; Hafner, Albert; Taneski, Bojan; Ballmer, Ariane; Reich, Johannes; Hostettler, Marco; Bolliger, Matthias; Francuz, John; Machkovski, Andrej; Bogaard, Amy; Antolin, Ferran; Charles, Mike; Tinner, Willy; Morales Del Molino, Cesar; Lotter, Andre
Author(s) at UniBasel Antolin, Ferran
Year 2019
Title Истражување На Локалитетот Плоча-Миќов Град Кај Градиште (Охридско Езеро) Во 2019 Година
Journal Patrimonium.mk
Volume 12
Number 17
Pages / Article-Number 11-46
Abstract Research In 2019 At The Site Of Ploča-Mićov Grad Near Gradište (Lake Ohrid) [in Mazedonisch]: Локалитетот Плоча-Миќов Град кај Градиште на Охридското Езеро претставу-ва една од најдобро истражените наколни на-селби во балканскиот регион, што овозможува потемелен увид во нејзиниот карактер, но и во заедниците што ја основале и користеле. Покрај придонесот на претходните истражувања на овој локалитет, голем удел во тоа има теков-ниот меѓународен проект EXPLO (Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming), поддржан од Европскиот истражувачки совет. Овој проект е во соработка меѓу Универзитетот во Берн, Уни-верзитетот во Оксфорд и Универзитетот во Со-лун, додека македонски партнери се Центарот за истражување на предисторијата и Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид во домен на ископувањето на локалите-тот Плоча-Миќов Град. Како резултат на оваа соработка, годинашното истражување вклучи повеќе мултидисциплинарни сфери, како што се дендрохронологијата, археоботаниката, пале-оекологијата, проучувањето на материјалната култура итн. Во таа смисла, истражувањето во 2019 година беше надоврзување на она од прет-ходната година, но во рамки на нов проект и со вклучување на многу поголем тим од стручњаци и студенти, коишто се ангажираа во разни сег-менти од работата на Плоча-Миќов Град.
Publisher Calamus
ISSN/ISBN 1857-5811
edoc-URL https://edoc.unibas.ch/74623/
Full Text on edoc Restricted
 
   

MCSS v5.8 PRO. 0.302 sec, queries - 0.000 sec ©Universität Basel  |  Impressum   |    
16/05/2021